Lycaeides melissa samuelis (Nabokov) - Karner Blue                   
LYCAENIDAE
Copyright ND State University
Copyright ND State University
Copyright ND State University