Chlosyne gorgone carlota (Reakirt) - Gorgone Checkerspot
NYMPHALIDAE
Copyright ND State Universiy
Copyright ND State Universiy
Matt Paulsen